کد مطلب: 3154 | تاریخ مطلب: 19/03/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

کلمات و جملات امام درباره مردم

کلمات و جملات امام درباره مردم

1- حکومت باید حکومت الهی باشد، اسلامی باشد، حکومتی باشد که خود مردم می‌خواهند آن حکومت را. (صحیفه امام،ج7،ص527)
2- وقتی حکومت حکومت عادلانه شد، حکومت در خدمت مردم شد، سایه این حکومت بر قلوب مردم است؛ و یک همچو حکومتی می‌تواند حکومت کند. (صحیفه امام، ج7، صص 527 و 528).
3- دولتها اگر این طور بشوند که به اسلام توجه کنند و روح اسلام را در مردم ایجاد کنند و خودشان، این هم، به صلاح خودشان هست؛ و هم، به صلاح کشورشان؛ و هم، همه برنامه‌ها را با آسانی می‌توانند انجام بدهند. (صحیفه امام،ج8،ص 88)
4- وقتی پایه حکومت بر دوش یک ملت نبود و بر قلب یک ملت نبود، اینها نمی‌توانند یک حکومتی باشند.(صحیفه امام،ج7، ص 528)
5- شما کاری نکنید که مردم از شما بترسند. شما کاری بکنید که مردم به شما متوجه بشوند. شما کاری بکنید که مردم مَحبّت به شما بکنند؛ پشتیبان شما باشند. (صحیفه امام،ج8،ص 372).
6- اگر مردم پشتیان یک حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد؛ اگر یک ملت پشتیان یک رژیمی باشند؛ آن رژیم از بین نخواهد رفت.(صحیفه امام،ج8،ص 372).
7- حاکم اسلام و رئیس دولت اسلام از مردم هیچ نمی‌ترسد؛ چون خیانتکار نیست؛ از خود مردم است و توی مردم است.(صحیفه امام،ج9،ص 87).
8- در رژیم اسلامی شاید در رأس برنامه همین تفاهم ما بین دولت و ملت باشد.(صحیفه امام،ج8،ص 320).
9- اسلام وضعش از اوّل این طور بوده است که آن حاکمش که رأس بوده است، در زندگی، در معاشرت، در اینها، با مردم یا پایین تر بوده است، یا همان جور.(صحیفه امام،ج8،ص 231).
10- جدّیت بکنید که با مردم رفتارتان خوب باشد. اینها بندگی خدا هستند. با اینها رفتارتان خوب باشد. همه جا، همه کس، همه مردم با هم، جدیت بکنند که همه با هم خوب باشند؛ یک محیط برادری ایجاد بشود.(صحیفه امام،ج8،ص 237)
11- ملت ایران امروز برای همین معنی که اسلام را زنده کند، و احکام اسلام را زنده کند، قیام کرده است؛ و قیامی کرده است که در تاریخ اسلام، در تاریخ ایران، سابقه ندارد یک همچو قیام ریشه داری و اساس داری هم.(صحیفه امام،ج4، ص 61)
12- مردم مردمِ الهی هستند، مُسلم هستند، قیامِ للهِ کردند، برای خاطر حق قیام کردند.(صحیفه امام ،ج5،ص 42).
13- باید این قدم را هم برداریم که مهمّش این قدم است که محتوای یک مملکتی اسلامی باشد. هر جایش برویم در مملکت اسلامی رفتیم.(صحیفه امام،ج9،ص 18)
14- ما جمهوری اسلامیِ لفظی نخواستیم. ما خواستیم که حکومت الله در مملکتمان- و ان شاء الله در سایر ممالک هم - اجرا بشود.(صحیفه امام،ج8،صص 282 و 283).
15- حکومتهای طاغوتی از ملتها جدا هستند و به ملتها فرمانروایی می‌کنند و ملتها هم از آنها جدا هستند.(صحیفه امام ،ج10، ص 486).
16- تفرقه از شیطان است و وحدت کلمه و اتحاد از رحمان است. وقتی که شما الهی شدید، رحمانی شدید، توجه به خدا داشتید، دنبال او دیگر تفرقه حاصل نمی شود، اختلاف حاصل نمی شود.(صحیفه امام،ج17، ص 295).
17- رژیمهای سلطنتی و طاغوتی هر جا که هستند، وضع رژیم این طور اقتضا می‌کرد که با یک تشریفاتی و با یک هیاهویی مردم را از خودشان رم بدهند، بترسانند و لهذا مردم پشتیبان نبودند.(صحیفه امام،ج9،ص 117).
18- وضع حکومت اسلام یک همچو وضعی است. اداره‌اش برای رفاه مردم است، نظامش برای رفاه مردم است، رئیس جمهورش برای رفاه مردم است، نخست وزیرش برای رفاه مردم است، و محیط، محیط مَحبّت؛ یک محبت مَحبّت.(صحیفه امام،ج7،صص 282 و 283).
19- اگر همه اسلامی باشند، خوفی از چیزی نیست.(صحیفه امام،ج10،ص 249).
20- با تحقق اسلام همه قشرها در رفاه زندگی می‌کنند؛ و برای آخرتشان هم تهیه می‌بینند. (صحیفه امام،ج10،ص 249)
21- شما مطمئن باشید که در جمهوری اسلامی ظلم نیست. ما نه ظلم می‌کنیم، نه مظلوم می‌شویم. (صحیفه امام،ج7،ص 291)
22- با جمهوری اسلامی سعادت، خیر، صلاح برای همه ملت است.(صحیفه امام ،ج6، ص 525).
23- در جمهوری اسلامی عدل اسلامی جریان پیدا می‌کند، عدالت الهی بر تمام ملت، سایه می‌افکند آن چیزهایی که در طاغوت بود در جمهوری اسلامی نیست.(صحیفه امام، ج6،ص 525)
24- آن که تابع اسلام است ظلم نمی‌تواند بکند و نمی کند.(صحیفه امام ، ج7،ص 7)
25- در صدر اسلام هیچ کس از پیغمبر نمی‌ترسید. ترس نبود توی کار. مَحبّت توی کار بود.(صحیفه امام،ج7،ص 218)
26-وقتی با مردم خوبی کردید، مَحبّت کردید، خدمتگزار مردم بودید، وقتی که بروید شب منزل، آرامش برای قلبتان هست؛ وجدانتان ناراحت نیست.(صحیفه امام، ج6،ص 443)
27-آسایش انسان به این است که روح انسان راحت باشد.(صحیفه امام ،ج6،ص 444)
28- راحتی انسان به این است که انسان وضع روحی‌اش را جوری بکند که با این وضع روحی آسایش برایش پیدا بشود؛ و این به اسلامی شدن است.(صحیفه امام ،ج6،ص 444).
29- اگر همه با هم یک وضع اسلامی- انسانی پیدا بکنیم، محیط یک محیطِ مَحبّت می‌شود؛ همه با هم خدمتگزار می‌شوند.(صحیفه امام ،ج6، ص 444).
30- در دولتهای اسلامی محیط محیطِ مَحبّت است، محیط برادری است؛ نه ارتش با مردم جدا هست و نه مردم با ارتش جدا هستند؛ و نه یک محیط رعب در کار هست.(صحیفه امام ،ج6،ص440).
31- جربه کنید ببینید که آیا با مَحبّت با مردم رفتار کنید دلتان آرامتر است، یا خدای نخواسته با شدّت؟ با شدّت ناراحتی می‌آورد.(صحیفه امام،ج7،ص 237)
32- اسلام می‌خواهد که بازار ما، خیابان ما، خانه ما، بیرون، داخل همه- یک نظم اسلامی، تعاونی پیدا بکند، مَحبّت آمیز باشد؛ محیط مَحبّت باشد. (صحیفه امام،ج8،ص 49)
33- باید مملکت اسلامی به پیغمبر اسلام و ائمه اسلام اقتدا بکنند.(صحیفه امام،ج8،ص49)
34- جوانها اگر اسلام بار آمدند، اینها امین خواهند بود. اگر اسلامی بار آمدند اینها خیانت نخواهند کرد، و اینها مفید خواهند بود برای مملکت.(صحیفه امام،ج8،ص 49)
35- این باید یک سرمشق و یک الگو باشد که ببینیم که یک قدرت بزرگ وقتی پایگاه ملی ندارد، این قدرت نمی‌تواند بایستد سر پای خودش.(صحیفه امام ،ج7، ص 511).
36- یک قدرت ولو بزرگ نباشد اگر پایگاه ملی داشته باشد، این غلبه می‌کند. کوشش کنید که پایگاه ملی برای خودتان درست کنید.(صحیفه امام، ج7،ص 511)
37- هرچه صاحب منصب ارشد باشد باید بیشتر خدمتگزار باشد.(صحیفه امام، ج7،ص511).
38- کاری بکنید که دل مردم را به دست بیاورید. پایگاه پیدا کنید در بین مردم. وقتی پایگاه پیدا کردید، خدا از شما راضی است؛ ملت از شما راضی است؛ قدرت در دست شما باقی می‌ماند، و مردم هم پشتیبان شمایند.(صحیفه امام،ج7،ص 512)
39- با عملتان می‌توانید که شما کاری بکنید که مردم از یاد ببرند آن سختیها و آن زورگوییهای سابق را، و این ذائقه‌های تلخ را شما شیرین کنید با عمل خودتان، با رفتار خودتان، با مَحبّت خودتان.(صحیفه امام،ج13،ص 371).
40- یکی از کرامتهایی که اهل بهشت دارند آن، برادری و دوستی و مَحبّت است و این باید از این جا تهیه بشود.(صحیفه امام، ج16،ص 141).
41- آن روزی که شما احساس کردید مَحبّت و برادری بین شما و سایر قشرهای خدمتگزار زیادتر می‌شود، بدانید که ایمانتان زیادتر گردیده است.(صحیفه امام، ج17،ص 14)
42- درکارخانه‌ها خیلی نظارت بکنید به این که هیچ اجحافی به کارگرها در آن جا نشود.(صحیفه امام ،ج19،ص 409)
43- عمده این است که روح مَحبّت از شما ببینند، وقتی دیدند شما مَحبّت به آنها دارید، آنها هم به شما مَحبّت پیدا می‌کنند، یک امر طبیعی است این معنا.(صحیفه امام،ج19،ص 410)
44-مردم برای اسلام خون می‌دهند نه برای سیاست. (صحیفه امام ،ج6، ص 478).
45- ملت ما به واسطه اتکا به اسلام، این نهضت را پیش برد. ملت ما عاشق شهادت بود؛ با عشق به شهادت این نهضت پیش رفت.(صحیفه امام،ج6، ص 478)
46- پیروزی ما دنبال این بود که همه اسلامی بودید، همه توجه به دیانت داشتید.(صحیفه امام،ج6،ص 478)
47-مردم دیندار، آدم خدمتگزار به دین می‌خواهند؛ هر کس برجسته‌تر شد، او را دوست می‌دارند. علاقه مردم به ما برای دین است.(صحیفه امام،ج1، ص 275)
48- اسلام با مفهوم زن به عنوان شیء مخالفت کرده است و شرافت و حیثیت او را به وی باز داده است. زن مساوی مرد است.(صحیفه امام ،ج3،ص 370)
49- اسلام زن را از قید اسارت مردها بیرون آورد و آنها را همردیف مردها قرار داده است.(صحیفه امام، ج5،ص 70)
50- ما هرگز اجازه نمی‌دهیم تا زنان فقط شیئی برای مردان و آلت هوسرانی باشند.(صحیفه امام، ج5،ص 294)
51- احترام و آزادی‌ای که اسلام به زن داده است، هیچ قانونی و مکتبی نداده است.(صحیفه امام،ج5،ص 294)
52- اسلام به زنها بیشتر عنایت کرده است تا به مردها. اسلام زنها را بیشتر حقوقشان را ملاحظه کرده است تا به مردها(صحیفه امام،ج6،ص 436)
53- باید حکومت چنان باشد که اگر رئیس جمهورش توی مردم آمد، دوره‌اش بکنند و با او خوش و بش کنند؛ نه این که اگر صداش در آید، فرار کنند از دستش.(صحیفه امام،ج7،ص 528)
54- حکومت وقتی باقی می‌ماند که مردم او را بخواهند.(صحیفه امام ، ج7،ص 528)
55- شما کجا پیدا می‌کنید که یک رئیس‌جمهور بیاید همدوش یک کشاورز بنشیند؟(صحیفه امام،ج19،ص 480).
56- حکومت اسلامی حکومتی است که، برایِ مردم خدمتگزار است؛ باید خدمتگزار باشد.(صحیفه امام، ج6، ص 468)
57-دولت خدمتگزار ملت باشد در امور. شرکت بدهند مردم را در همه امور.(صحیفه امام، ج20، ص 57)
58- حکومت نیست، باید همه خدمتگزار باشیم برای این ملت، برای این جوانها و برای این پیرها و زنها و مردها.(صحیفه امام، ج20، ص 55).
59- خودش می‌فهمد که این که در این پست هست، پست را دوست دارد یا خدمت را دوست دارد. این چون خدمتگزار است، دلبسته به این پست هست، یا خیر؛ دلبسته به این پست است، خدمتگزاری پیشش خیلی مهم نیست.(صحیفه امام ، ج19، ص 365)
60- شما جوری رفتار کنید که مردم شما را تشخیص بدهند که یک برادرهای دلسوزی هستید برای آنها، و برای حمایت آنها شما شبها بیدارید و شبها کشته می‌دهید.(صحیفه امام، ج8،ص 381)
61- وقتی شما مَحبّت به مردم کردید، مردم به شما مَحبّت می‌کنند.(صحیفه امام، ج8،ص 382)
62- ما باید روی میزان عدل رفتار کنیم.(صحیفه امام، ج6،ص 463)
63- دمکراسی غربی‌اش فاسد است، شرقی‌اش هم فاسد است؛ «دمکراسی اسلامی» صحیح است.(صحیفه امام،ج6،ص 463)
64- این دمکراسی که ما داریم، این دمکراسی است نه آن که شما دارید و طرفدار سرمایه‌دارهای بزرگ هستید و نه این که آنها دارند و طرفدارهای ابرقدرت هستند و همه مردم را در اختناق عظیم گذاشتند.(صحیفه امام، ج6،ص 463)
65- نظام برای این است که رفاه مردم را تهیه کند.(صحیفه امام، ج7، ص 236)
66- حکومتی که مردم دوست او هستند؛ این وقتی در بین مردم می‌رود، مردم همه دورش را می‌گیرند و دستش را می‌بوسند، صورتش را می‌بوسند. این دیگر ترسی ندارد از مردم.(صحیفه امام، ج7، ص 236)
67- پاسداری از جمهوری اسلامی و مکتب اسلام این است که ما اعمالمان همان طوری که اسلام مقرر فرموده است باشد.(صحیفه امام،ج8، ص 379)
68- در رژیم اسلامی، دولت و ملت از هم جدا نیستند، با هم‌اند، دوست و برادرند. برادر باشید با مردم.(صحیفه امام،ج9،ص 221)
69- من از همه اقشار ملت تشکر می‌کنم. من خدمتگزار همه ملت هستم.(صحیفه امام، ج7،ص 129)
70- خداوند بر ما منت گذاشت که این ملت یکدل و یک جهت- در جهت توحید- با تحولات روحی رو به اسلام آوردند و این نهضت مقدس را بارور کردند.(صحیفه امام، ج7، ص 129)
71- من دعاگوی همه شما هستم و خدمتگزار همه ملت. و من امیدوارم که بتوانم این خدمتم را تمام کنم و فرصت پیدا بکنم که این خدمت را تمام بکنم.(صحیفه امام، ج7،ص 12)
72- من خدمتگزار ملت ایران هستم. من خدمتگزار جوانان ایران هستم. من خدمتگزار بانوان ایران هستم.(صحیفه امام، ج6،ص 364)
73- دولت خدمتگزار مردم باید باشد. مثل سابق نباشد که فرمانفرما بود، حالا باید فرمانبردار مردم باشد.(صحیفه امام، ج6،ص 397)
74- همه در خدمت ملت هستند؛ دولت در خدمت ملت است؛ ما همه در خدمت ملت هستیم.(صحیفه امام، ج6،ص 419)
75- حکومتها باید خدمتگزار ملتها باشند؛ چنانچه در اسلام این سیره بود که حکومت در خدمت مردم بود و ارتش در خدمت مردم بود.(صحیفه امام،ج7،ص 117)
76- شما خودتان را حاکم مردم ندانید، شما خودتان را خدمتگزار مردم بدانید. این پیش خدا ثوابش بیشتر از این است که خودتان را [رئیس] حکومت بدانید. حکومت هم همان خدمتگزار [ی] است.
ارتش هم باید خدمتگزار مردم باشد.(صحیفه امام، ج13،ص 203)
77- فرماندارها، استانداردها، وزارتخانه ها، همه اینها یک وجهه‌ای می‌خواهند، وجهه‌ای که ما می‌خواهیم خدمت به ملت، خدمت به اسلام است. خدمت به دولت، خدمت به اسلام است.(صحیفه امام،ج17،ص 164)
78- خدمت به این کشور الآن ارزش دارد و خدمتگزارهایش هم ارزش دارند. همه فکر این باشید که خدمتگزار پیدا کنید. خدمتگزار به کشور و اسلام پیدا کنید، نه خدمتگزار به خودتان.(صحیفه امام، ج19،ص 368)
79- دولتها اگر چنانچه با مردم تفاهم کنند و خدمتگزار مردم باشند، مردم پشتیان آنها هستند و شکست برای آنها دیگر نیست.(صحیفه امام، ج9،ص 42)
80- با پشتیبانی مردم خصوصاً طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد و دست ستمشاهی از کشور و ذخائر آن کوتاه گردید. و اگر روزی از پشتیبانی آنان محروم شوید، شماها کنار گذاشته می‌شوید و همچون رژیم شاهنشاهی ستمکار به جای شما ستم پیشگان پستها را اشغال می‌نمایند. (صحیفه امام،ج21،ص 426)
81- باید کوشش در جلب نظر ملت بنمایید و از رفتار غیر اسلامی- انسانی احتراز نمایید.(صحیفه امام، ج21،ص 426)
82- در هر صورت ما باید دنبال این معنا باشیم که مردم را نگه داریم، و همین طوری که آقایان می‌گویند؛ بدون پشتیبانی مردم نمی شود کار کرد.(صحیفه امام، ج19،ص 37)
83- دولت شما دولت محرومین است، یعنی، باید برای محرومین کار بکنید.(صحیفه امام،ج19،ص 34)

. انتهای پیام /*